Điều khoản dịch vụ

Trang web này được điều hành bởi Ekoko Natural Company Limited. Trong trang web, các từ ngữ "chúng tôi" và "của chúng tôi " có nghĩ là Công ty TNHH Ekoko Tự Nhiên cung cấp trang web này, bao gồm tất cả các thông tin, các công cụ và dịch vụ khác từ trang web này đến cho bạn, người sử dụng, được dựa trên sự chấp thuận của bạn chấp nhận đối với tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách, thông báo nêu ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và / hoặc mua một cái gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào "Dịch vụ" của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây ("Điều khoản Dịch vụ" , "điều khoản" ) , bao gồm những điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung tham chiếu trong tài liệu này và / hoặc có sẵn bằng cách liên kết. Điều khoản Dịch vụ áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người sử dụng là người trình duyệt, các nhà cung cấp, khách hàng, thương nhân, và / hoặc đóng góp nội dung.

Xin vui lòng đọc các Điều khoản Dịch vụ kỹ trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hay sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản của dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không nên truy cập vào trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ. Nếu các điều khoản của dịch vụ được coi là một đề nghị, sự chấp nhận được giới hạn rõ ràng bởi các điều khoản của dịch vụ.

Bất kỳ tính năng mới hoặc các công cụ được bổ sung vào các cửa hàng hiện nay cũng phải chịu Điều khoản Dịch vụ. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất cứ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản Dịch vụ bằng cách gửi thông tin cập nhật và / hoặc thay đổi trang web của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra định kỳ để biết các thay đổi.  Bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi có nghĩa là đã chấp nhận của những nội dung thay đổi đó.